tinnituskompasset

Tinnitus, høretab, angst og depression

Indlæg ved Anne-Mette Mohr:

Vi har lyst til at fremhæve nogle pointer fra denne episode, som vi ved er vigtige at have kendskab til, hvis man har en belastende tinnitus.

 Tinnitus hænger som oftest sammen med et høretab, der kan være større eller mindre.

Christian Vinberg Thorup forklarer undervejs i episoden, at når lydene fra omgivelserne dæmpes, så fylder lyden i hovedet/øret meget; hvis man ”skruer op for” lydene fra omgivelserne, så fylder lyden i hovedet/øret mindre. Med andre ord: Når man hører dårligt, er omgivelsernes lyde dæmpet. Når man bruger høreapparat, forstærkes omgivelsernes lyde til et mere naturligt niveau, hvorved lyden i hovedet/øret fylder mindre. På den audiologiske klinik i Århus vælger man derfor undertiden at give selv personer med et meget lille høretab et høreapparat, så omgivelsernes naturlige lyde forstærkes, så lyden i hovedet/øret træder i baggrunden. Christian fortæller, at der er lavet studier, som tyder på, at behandling med høreapparat selv ved små høretab har en positiv effekt på tinnitusgenen. Christian omtaler i den forbindelse vigtigheden af i det hele taget at sørge for ”lydberigelse”, altså at man sørger for at være omgivet af lyd, som er så uinteressant, at man ikke bevidst bemærker det udefra kommende lydbillede. Derved fylder tinnitus typisk mindre. Eksempler herpå er ensformig musik, bølgebrus, fuglefløjt og lignende. Der findes masser af apps, som byder på alle mulige former for lyde, som man kan downloade og bruge som metode til at få tinnitus til at fylde mindre. Christian understreger, at det er forskelligt fra person til person, hvilke lyde der har den bedste effekt.

Måske har du selv erfaret, at du næsten ikke bemærker tinnitus, når du går rundt i byen, langs vandet eller i skoven, når det blæser. Uden at du har været klar over det, har omgivelsernes lyde fungeret som en form for ”lydberigelse”.

Al behandling i offentligt regi er gratis – også høreapparater

Al behandling i offentligt regi er gratis, herunder også høreapparater. Som Christian siger: Et høreapparat koster ventetiden. Der er ikke nogen egenbetaling i offentligt regi. Bemærk i den forbindelse at de høreapparater, som du gives i offentligt regi, er rigtig gode høreapparater, som passer så godt som muligt til lige præcis dine behov.

De høreapparater, som du får udleveret gratis i offentligt regi, er af høj kvalitet. De tildeles dig efter dine høremæssige behov.

Det er den psykologiske faktor, der afgør, hvordan man har det med sin tinnitus

Christian fortæller, at en del af hans samtale med tinnituspatienten går ud på at forklare, at det faktisk er den psykologiske faktor, der afgør, hvordan man har det med sin tinnitus, altså hvor generet man er af tinnitus: De fleste kan genkende, at hvis man har en god dag, så er tinnitus knap så slem, men har man en dårlig dag, så fylder tinnitus rigtig meget. Der er alverdens ting, der spiller ind på oplevelsen af tinnitus, og det er tinnitusoplevelsen, der er problemet, fortæller Christian. Nogle tinnituspatienter har for eksempel en depression sideløbende med tinnitus, angst eller andre psykiske problemer. Stress spiller også ofte en vigtig rolle i forbindelse med en belastende tinnitus. Christian pointerer, at det er vigtigt, at tinnituspatienten får taget hånd om eventuelle ”omkringliggende” psyko-sociale problemer, for hvis der ikke bliver taget hånd herom, så kan Christian sidde der med alle sine ”talenter” og sige: ”Du skal også have nogle høreapparater”, uden at tinnituspatienten får det bedre af den grund. Christian siger også, at han eller andre ørelæger ikke kan afhjælpe de omkringliggende psyko-sociale problemstillinger, men at det er vigtigt, at ørelægen får sin patient til at forstå, at depression, stress, angst, sorg eller andre belastende livsomstændigheder så at sige skruer op for oplevelsen af tinnitus. Derfor er det alfa og omega for den belastede tinnituspatient at få håndteret, hvad der nu måtte være af sideløbende psyko-sociale problemstillinger i hverdagen.

Vi genkender det med de psyko-sociale problemstillinger som en afgørende faktor for, hvor belastende tinnitus opleves. Det er selvsagt altid meget vigtigt, at den tinnitusplagede person får del i al den lægelige, tekniske og rådgivningsmæssige hjælp, som gives i offentligt regi – men vores erfaring er, at denne indsats ikke altid er tilstrækkelig i forhold til at få tinnitus til at glide i baggrunden. Nogle gange skal der mere til, og det er her, at psykologhjælp kommer ind i billedet.

Videnskaben siger (af Martin Jensen):

Studier viser en sammenhæng mellem tinnitus, angst og depression. For eksempel fandt en stor befolkningsundersøgelse i USA at der var forskel på prævalensen af angst og depression i en gruppe der rapporterede tinnitus sammenlignet med en gruppe uden tinnitus. Mere specifikt viste undersøgelsen, at godt 25% af personerne i tinnitusgruppen havde hhv. angst og-eller depression indenfor de seneste 12 måneder. Modsat havde kun godt 9% af forsøgspersonerne uden tinnitus tilsvarende symptomer. Med andre ord, godt hver fjerde person med tinnitus angiver at have haft symptomer på angst og/eller depression indenfor de seneste 12 måneder. Det er for gruppen uden tinnitus kun godt hver tiende.  I tinnitusgruppen viste undersøgelsen ydermere, at personer med plagsom tinnitus havde fire til seks gange større sandsynlighed for også at have angst eller depressionssymptomer. Konklusionen på undersøgelsen er altså to-foldig: Først, forekomsten af angst og depression er større hos personer med tinnitus. For det andet ses en forhøjet forekomst af angst eller depression hos personer med plagsom tinnitus sammenlignet med personer uden plagsom tinnitus.  

(Kilde: Bhatt JM, Bhattacharyya N, Lin HW. Relationships between tinnitus and the prevalence of anxiety and depression. The Laryngoscope. 2017;127(2):466-469).
 

Du kan høre din privatpraktiserende læge, om det er muligt for dig at få en lægelig henvisning til psykologhjælp. Hvis det er muligt, får du offentligt tilskud til psykologsamtalerne. Da mange med tinnitus også er angste, vil den privatpraktiserende læge kunne give en henvisning på henvisningsårsagen ”angst”. Hvis der er tale om tinnitus som følge af et svært høretab, vælger nogle privatpraktiserende læger at give en henvisning på ”invaliderende sygdom”. Hvis man udover tinnitus også har en depression, kan lægen give en henvisning på depression. Langt de fleste privatpraktiserende psykologer vil kunne hjælpe dig et godt stykke henad vejen. Her finder du yderligere information om, hvad der skal til for at få en henvisning til psykolog:

Her har du et link:  Henvisningsregler

Hvis du foretrækker at tale med psykologer, der har indgående viden om tinnitus og tinnitushåndtering, er du velkommen til at kontakte os, Martin og Anne-Mette. Vi vil så forsøge at komme med et bud på, hvordan du kan komme godt videre med din tinnitus:

martin@tinnituskompasset.dk, amm@psykologcentret-nv.dk